Правила на играта “Lidl — повече от обичайния сюжет”

Раздел I: Общи разпоредби

 • 1Играта “Lidl – повече от обичайния сюжет” (“Играта”) се организира по инициатива на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. “3-ти Март” № 1, e-mail: socialmedia@lidl.bg, тел. 02/8026615 (“ЛИДЛ” или “Възложителя”). Играта е организирана от “Некст Ди Си” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 201367752, ДДС № BG201367752, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Иван Шишман № 12, ет. 3, e-mail lidl@next-dc.com, тел. 02/4188080 (“Некст Ди Си” или “Изпълнителя”). “Възложителят” и “Изпълнителят” заедно се наричат “Организатори”.
 • 2В Играта може да се участва от 10:00 часа на 15.03.2016 г. до 18:00 часа на 29.03.2016 г. (“Период на Играта”).
 • 3Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от който и да е от Организаторите.
 • 4Играта се организира и провежда само на територията на Република България. В Играта може да вземе участие всяко пълнолетно физическо лице. В Играта не могат да участват служителите на ЛИДЛ, служителите на Некст Ди Си и организаторите на София Филм Фест. Юридически лица също нямат право да участват в Играта.
 • 5С участието си в Кампанията всеки участник приема настоящите Правила и се съгласява да спазва техните разпоредби.

Раздел II: Механизъм на Играта

 • 6За да се включи в Играта, всяко физическо лице, което отговаря на условията по т. 4 по-горе („Участник“), трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
  1. да посети http://film.lidl.bg;
  2. да избере до четири предмета от представените там, с които може да се опише даден филм;
  3. да създаде видео;
  4. да въведе своя имейл адрес и да се съгласи с правилата на играта;
  5. да запази получените публичен и частен код, с които ще участва в томболата за наградите. След успешното следване на стъпките, описани в буква а. до d., всеки участник получава на предоставения от него имейл адрес два кода — публичен и частен. Публичният служи за публичното представяне на всеки участник в Играта. Чрез него даден участник ще разбере, че е сред печелившите, както е описано в Раздел III от Правилата. За да може той да получи своята награда, следва да представи частния код, който е получил в комбинация с публичния код. Един частен код отговаря само на един публичен код.
 • 7Организаторите насърчават участниците да споделят създадените от тях видеа в социалните мрежи или по друг удобен за тях начин (вкл. Като използват предвидените за тази цел функционалности на http://film.lidl.bg). Споделянето на видео не е задължително условие за участие в Играта.

Раздел III: Награди

 • 8 В Играта ще бъдат раздадени два типа награди:
  1. малки награди — 60 комплекта по 4 билета за София Филм Фест; по 20 комплекта за всяко теглене, общо 3 тегления за Периода на Играта;
  2. голяма награда — система за домашно кино.
 • 9 В Играта ще бъдат направени три тегления на печеливши на малки награди на лотариен принцип — на 19.03.2016 г., на 24.03.2016 г. и на 29.03.2016 г. В първото теглене участват всички участници с код, генерирали анимация от 10:00 ч на 15.03.2016 г. до 18:00 ч на 18.03.2016 г. Във второто теглене участват всички участници с код, генерирали анимация между 18:01 ч на 18.03.2016 г. и 18:00 ч на 23.03.2016 г. включително. В третото теглене участват всички участници с код, генерирали видео между 18:01 ч на 23.03.2016 г. и 18:00 ч на 29.03.2016 г. включително.
 • 10В Играта ще бъде направено едно теглене на печеливш на голямата награда на лотариен принцип — на 29.03.2016 г. В това теглене участват всички участници с код, генерирали анимация в Периода на Играта.
 • 11В дните на теглене на сайта на Играта, film.lidl.bg, ще бъдат оповестени печелившите Публични кодове в секция “Победители” Печелившият публичен код, който печели голяма награда, също ще бъде обявен в секция "Победители" на сайта на Играта, film.lidl.bg.
 • 12Всеки Участник, който е спечелил малка награда в едно от тегленията и чийто публичен код е публикуван в раздел “Победители”, съгласно т. 11 от Общите условия по-горе, трябва да представи своите публичен и частен код в пункта на София Филм Фест — Салон Мати, пл. България 1, НДК — в срок до 3 дни от датата на публикуване по т. 11 и в периода на Играта. При съответствие между публичния и частния ключ участникът ще получи своята награда на място, за целите на което ще се подпише приемо-предавателен протокол.
 • 13 Участникът, спечелил голямата награда в Играта, следва да изпрати лично съобщение във Facebook страницата на ЛИДЛ на адрес https://www.facebook.com/lidlbulgaria/, като предостави публичния и частния си ключ в срок до 05.04.2016 г. В съобщението си до ЛИДЛ спечелилият Участник трябва да посочи свои собствени точни и верни лични данни, а именно: две имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си. Наградата се изпраща по куриер за сметка на Възложителя на избрания адрес. В случай че при посещение на куриер спечелилият Участник не бъде открит, куриерът го уведомява чрез съобщение за мястото и срока, в които наградата може да бъде потърсена, като в този случай срокът за получаване на наградата няма да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на съобщението на куриера. Организаторите не носят отговорност за наградата и нейната цялост, ако тя не бъде получена навреме от печеливш Участник.
 • 14Печелившите участници, които не са посетили офиса на Алтърнив Адвъртайзинг съобразно условията на т. 12 от тези Правила, не са предоставили своите публичен и частен код и имейл адрес, откажат да получат наградата си или са нарушили настоящите Правила, губят правото си да получат награда. Правото си да получи награда губи и печелившият Участник, спечелил голямата награда, който не е представил в срока по т. 13 съответните посочени в същата точка данни, не е намерен на адрес и не се е явил на мястото, посочено от куриера, в посочения от куриера срок, или е нарушил настоящите Правила.
 • 15Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 • 16В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившите Участници с друг вид награда на същата стойност.

Раздел IV: Други

 • 17Участниците в Играта са длъжни да спазват Правилата на Играта. Те ще бъдат достъпни за целия Период на Играта на следния линк: https://film.lidl.bg.
 • 18Организаторите си запазват правото по всяко време да допълват или променят Правилата, когато това се налага поради промени в нормативни актове, искания и действия на регулаторни органи, промяна в пазарните условия, поради системни нарушения на Правилата и/или форсмажорни обстоятелства, както и в случай на друг вид необходимост по тяхна преценка. В тези случаи Организаторите не дължат компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в Играта, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда. Промените ще бъдат отразявани и публикувани, преди да влязат в сила. Актуалните правила за участие могат да бъдат намерени в секция "Правила" на сайта film.lidl.bg.
 • 19Организаторите на Играта не са длъжни да водят кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
 • 20Организаторите на Играта не носят отговорност за недоставени на имейл публичен и частен код от участие в Играта поради грешно въведен от Участник имейл адрес или други, независещи от Организаторите причини.
 • 21Организаторите не носят отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 • 22Тази Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.
 • 23Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). Разходите за доставка и получаване на голямата награда са за сметка на Възложителя. Участникът може да направи справка за възможните разходи за достъп до Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.
 • 24Организаторите не носят отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
 • 25Организаторите не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от участието му в Играта. Организаторите не носят гаранционна отговорност за предоставената голяма награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.
 • 26Организаторите не носят отговорност за прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 • 27Организаторите не носят отговорност за забава на доставката или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организаторите и които възпрепятстват използването на наградата.
 • 28Сайтът на Играта трябва да бъде използван само за цели, незабранени от закона.
 • 29Ако Организаторите узнаят, че даден Участник не спазва изискванията на Правилата, съответният Участник ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомление.
 • 30Евентуално възникнали спорове между Организаторите и Участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост на която и да е разпоредба от тези Правила на Играта няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Правила на Играта и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.
 • 31С участието си в Играта Участникът се съгласява, че носи отговорност (и Организаторите не носят отговорност пред Участника или пред което и да е трето лице) за всяко нарушение на неговите задължения съгласно настоящите Правила и за всички последици от такова нарушение.

Раздел V: Лични данни

 • 32За да получи наградата си, спечелилият голямата награда Участник трябва да е изпълнил условията на Раздел II и Раздел III от настоящите Общи условия, включително, но не само, да предостави свои лични данни. Предоставянето от страна на Участника на неговите лични данни (имейл, две имена, телефон за връзка, пощенски адрес за доставка), e необходимо условие за получаване на наградата. Участникът се съгласява с обработването на личната му информация за целите на получаване на награда, в съответствие с Общите условия, която по своя преценка е предоставил на Организаторите.
 • 33Участието в настоящата Игра предполага познаване на настоящите Общи условия и съгласието на Участника с тях. Съгласието на Участника с Общите условия на Играта (изразено чрез изпълнение на условията за участие и получаване на наградата, съобразно Общите условия) предполага и съгласие на Участника да предостави свои точни и достоверни лични данни. Ако предоставените лични данни са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се възпрепятства получаването на наградата от печелившия Участник, последният губи правото да я получи.
 • 34Личните данни на спечелилия голямата награда Участник в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) и наричан по-долу за краткост "ЗЗЛД". Организаторите „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД и “НЕКСТ ДИ СИ” ООД са регистрирани администратори на лични данни, в съответствие със ЗЗЛД под идентификационни №286250 и №301721. Организаторите обработват лични данни за целите на настоящата Игра. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организаторите, могат да бъдат разкривани на (i) търговски партньори и контрагенти на Възложителя, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. След края на Играта, в срок от 3 месеца, данните ще бъдат унищожени.
 • 35Организаторите са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 • 36Съгласно ЗЗЛД спечелилият голямата награда в Играта има право:
  1. да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организаторите. Участникът може да упражни своето право по настоящата подточка (а) безплатно, съобразно изискванията на ЗЗЛД.
  2. по всяко време да поиска от Организаторите да: а) заличат, коригират или блокират личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организаторите.
  3. да възрази пред Организаторите срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния Участник няма повече да бъдат обработвани;
  4. както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.
 • 37За да упражни правата си по т. 36 по-горе, Печелившият трябва да изпрати на адреса на Организатора „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, с адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, писмено заявление, което съдържа име, имейл адрес, чрез който е участвал в Играта, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с Участника. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.
 • 38Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 ал. 2 от ЗЗЛД с приемане на настоящите Общи условия на настоящата Игра всеки Участник ДЕКЛАРИРА, в случай че спечели голямата награда, че: (i) е запознат с целите на обработване на личните му/й данни (три имена, телефон, адрес за кореспонденция и друга лична информация, достъпна на Организатора, съгласно т. 32 от Общите условия); (ii) предоставя доброволно личните му/й данни (имейл адрес, три имена, телефон, адрес за кореспонденция съгласно т. 33 от Общите условия) и (iii) изразява изричното си, информирано и доброволно съгласие предоставените от него/нея и обработвани от Организатора „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.“ КД лични данни (имейл адрес, три имена, телефон, адрес за кореспонденция и друга лична информация, достъпна на Организатора, съгласно т. 34 от Общите Условия) да бъдат обработвани за горепосочените цели, да бъдат предоставяни на лицата, описани в т. 34 по-горе.